Obsługa celna

Wieloletnie doświadczenie firmy AC KAMI w branży celnej oraz śledzenie najnowszych przepisów podatkowych i celnych, skłoniło nas do rozbudowy usług o odprawy celne w procedurze uproszczonej. Agencja celna w Poznaniu oraz Wrześni przeprowadza odprawy zarówno w przywozie, jak i wywozie towarów (eksport, import).

Posiadamy punkt przy Urzędzie Celnym w Poznaniu (ul. Wichrowa 4), który pozwala dokonywać odpraw celnych nawet w dni wolne oraz poza godzinami pracy urzędu. Gwarantujemy sprawną obsługę i pomoc w dopełnieniu procedur.

Obsługa celna obejmuje również sporządzanie dokumentacji na potrzeby eksportu i importu oraz pomoc we wszystkich procedurach względem Izby Celnej (m.in. deklaracje INTRASTAT, eksport w systemie AES, dokumenty celne EUR.1, karnety TIR, CMR).

Obsługa celna Poznań Września

Obsługa celna – kompleksowa usługa

W ramach swojej działalności oferujemy Państwu kompleksową obsługę celną we wszystkich procedurach celnych:

N

import - również odprawy w procedurze uproszczonej z rozliczeniem podatku VAT w deklaracji VAT-7

N

eksport w systemie ECS- procedura uproszczona

N

procedury gospodarcze - uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, skład celny

N

pełna obsługa w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej WPR

N

uzyskanie w Państwa imieniu pozwoleń na objęcie towaru procedurą gospodarczą

N

wystawianie dokumentów celnych - EUR.1, Świadectwo pochodzenia, Karnet TIR, CMR

N

wnioski, odwołania składane do organów celnych

Procedura uproszczona

Obrót gospodarczy z zagranicą wymaga dostarczenia towaru do urzędu celnego oraz jego zgłoszenia do procedury celnej bądź przeznaczenia celnego (na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym SAD). Procedura uproszczona pozwala zastąpić tradycyjne zgłoszenie elektronicznym powiadomieniem urzędu celnego o dostawie towaru do miejsca, w którym mają zostać dokonane czynności celne. Pozwala ona więc uprościć czynności potrzebne do objęcia towaru procedurą celną.

Uproszczona procedura nie oznacza jakiejkolwiek ingerencji w samą procedurę celną i jej przebieg. Pozwala ona jednak szybciej dysponować towarem, co jest bardzo ważne na konkurencyjnym rynku. Obecnie tego typu obsługa celna znajduje zastosowanie nie tylko w firmach specjalizujących się w handlu zagranicznym, ale także w przedsiębiorstwach, które chcą szybciej dostarczać towary do zagranicznych odbiorców czy uzyskać dostęp do importowanych surowców.

W praktyce procedura uproszczona polega na przejęciu przez firmę, której specjalnością jest obsługa celna (posiadającą status zaufanego importera oraz eksportera) wszystkich formalności niezbędnych do wszczęcia procedury odprawy. Administracja celna najczęściej dokonuje wtedy jedynie selektywnej kontroli prawidłowości zgłoszeń celnych.

Procedura uproszczona – korzyści

Procedura uproszczona pozwala:
  • zaoszczędzić czas – pozwala uniknąć długiego oczekiwania na oprawę celną wykonywaną przez funkcjonariusza (urząd celny podejmuje decyzję w czasie do 1 godz.
  • obniżyć koszty – towar w miejscu przeznaczenia oczekuje na dopełnienie formalności (zmniejszają się koszty związane z dostarczeniem towaru, postojem pojazdów, obsługą administracyjno-biurową, magazynowaniem),
  • dokonać odprawy eksportowej o dowolnej godzinie (nawet po godzinach pracy urzędu celnego),
  • racjonalnie zaplanować terminy dostaw,
  • szybciej zrealizować zamówienia Klientów,
  • otrzymać szybki dostęp do importowanego towaru,
  • zwolnić towary jeszcze przed dokonaniem zapłaty,
  • zmniejszyć liczbę kontroli i rewizji towaru,
  • uzyskać możliwość odroczenia płatności za należności celne i podatkowe,
  • rozliczyć podatek VAT w oparciu o art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług.

Odprawy celne w procedurze uproszczonej

Agencja Celna Kami posiada pozwolenie organów celno-skarowych na dokonywanie odpraw celnych w eksporcie i imporcie w procedurach uproszczonych. Pozwolenie to pozwala na dokonywanie odpraw w bardzo krótkim czasie, również poza godzinami pracy urzędów. Dodatkowo przy dokonywaniu odprawy przywozowej importer nie musi płacić podatku VAT w momencie odprawy celnej.

Odprawy celne importowe w procedurze uproszczonej

Mniej formalności
Decyzję o zwolnieniu bądź kontroli towaru podejmuje urząd celny w ściśle określonym w pozwoleniu czasie, w praktyce maksymalnie do 1 godziny. W przeciwieństwie do standardowej odprawy celnej, gdzie większość czynności związanych z obsługą spoczywa na celniku, w procedurze uproszczonej obowiązki te przechodzą na agenta celnego. Odprawa celna w procedurze uproszczonej pozwala również na stosowanie odroczonego VAT-u. Tym samym stwarza możliwość rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracjach podatkowych VAT-7 bez konieczności fizycznego wpłacania podatku na rachunek organów celnych w momencie odprawy.

Co to jest numer EORI?

Każdy przedsiębiorca zainteresowany wymianą handlową z krajami znajdującymi się poza UE powinien mieć EORI Number (ang. Economic Operators Registration and Identyfication). Co to jest? Chodzi o specjalny numer identyfikacyjny dla podmiotów gospodarczych, który jest przyznawany jednorazowo i obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki niemu przedsiębiorca jest rozpoznawany przez wspólnotowe organy celno-skarbowe.

Jak uzyskać numer EORI?

Numer EORI można uzyskać składając wniosek poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl) . Nasza agencja może złożyć wniosek i uzyskać dla Państwa numer EORI działając na podstawie udzielonego upoważnienia.

Certyfikat AEO

Jesteśmy posiadaczami Certyfikatu AEO (Authorised Economic Operator) znanego w Polsce pod nazwą Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy.

Podmiot dokonujący odbrotu towarowego z zagranicą lub podmiot reprezentujący takie firmy może uzyskać certyfikat AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony, a także z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

Obsługa celna – dlaczego AC KAMI?

AC KAMI zapewnia kompleksowe usługi związane z obsługą celną w imporcie oraz eksporcie. Na bieżąco śledzimy przepisy podatkowe i celne oraz posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Specjalizujemy się w odprawach celnych w procedurze uproszczonej. Szybko i sprawnie dokonamy zgłoszenia Państwa towaru do oprawy celnej, przygotujemy dokumenty i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Obsługa celna - nasze certyfikaty

Decyzja o wpisie na listę agentów celnych.
Świadectwo AEOC